Huren

 

 

Dienaar van God

Wanneer u zich intens betrokken voelt bij The Golden Temple of Shri Vishnu en u zich daardoor ook geroepen voelt om vrijwilliger te worden en SEWA te doen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

 

Dresscode

De Mandir is een heilig huis van God en een plaats van dagelijkse aanbidding. Om zijn heiligheid en spirituele sfeer te behouden, werkt een strikte dresscode binnen het complex.
Kleding vrouwen : de schouders, borst, navel en bovenarmen bedekt en rok of broeklengte ten minste tot onder de knie.
Kleding mannen : de schouders, borst, navel en bovenarmen bedekt en broeklengte tot op de enkel.

 

Beleidsplan

Voorwoord.

De Stichting The Golden Temple of Shri Vishnu is notarieel opgericht op 14 februari 2018 en is de opvolger van de Stichting Bharat-Ram die op 24 maart 2011 notarieel is opgericht.
Op vele verzoeken is de Stichting in het leven geroepen om het beleven, onderhouden en bevorderen van de hindoe cultuur en het hindoe geloof mogelijk te maken.

In het onderhavige beleidsplan wordt allereerst ingegaan op het belang van de Stichting. Vervolgens wordt een uiteenzetting in hoofdlijnen gegeven met betrekking tot het te voeren beleid.

Het beleidsplan heeft betrekking op het beleid in de jaren 2011 tot en met 2012. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten, structuur van de Stichting en de opbouw van de financiële positie.

Voor eventuele vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het bestuur van de Stichting onder telefoonnummer 036 – 521 76 00 of middels e-mail info@shrivishnumandir.nl

 

Mevrouw S.K. Bharatsingh-Mangal
Voorzitter

April 2018

 

Inleiding

De Stichting The Golden Temple of Shri Vishnu is notarieel opgericht op 14 februari 2018 en is de opvolger van de Stichting Bharat-Ram die op 24 maart 2011 notarieel is opgericht. De statutaire doelstelling van de Stichting is het beleven, onderhouden en bevorderen van de cultuur, de religie en de tradities van de Hindoes.
Om dit doel onder meer te bereiken heeft de Stichting een stuk grond van 2.200 m2 ter beschikking in Almer-Buiten waarop een traditionele tempel (mandir) zal worden gebouwd. Na verwachting zal de eerste heipaal medio oktober 2011 de grond in gaan.
De tempel zal dienen als een ontmoetingsplaats waar een ieder de hindoe cultuur en het hindoe geloof kan ervaren. Tevens zal de Stichting zich bezig houden met het stimuleren en organiseren van sociale en culturele religieuze activiteiten om de uiteindelijke doelstelling te behalen.

Naast bovenstaande doelstelling heeft de Stichting nog als doel het realiseren en in stand houden van de tempel, het verschaffen van informatie en het geven van voorlichting over het Hindoeïsme en de sociale, culturele en religieuze achtergronden en de tradities van de hindoes.

De Stichting heeft niet als doelstelling het maken van winst. Alle donaties die worden ontvangen zullen uitsluitend word aangewend voor het doel van de Stichting zoals hierboven omschreven. De gelden zullen worden besteed aan de bouw, het onderhoud, de continuering en de vaste lasten van de tempel (mandir). Onder vaste lasten valt te verstaan, gas, water, elektra en eventuele bijkomende kosten zoals telefoon- en kantoorkosten.

 

Beleid

Toekomstige en lopende projecten.

De Stichting heeft als belangrijkste project de bouw van de tempel.
De Stichting is druk in overleg met de welzijnscommissie van Almere om het ontwerp van de tempel (mandir) goedgekeurd te krijgen. Na goedkeuring zal de architect in gesprek gaan met constructeurs, waarna snel de bouwvergunning aangevraagd kan worden.

Naast de bouw van de tempel organiseert de Stichting culturele bijeenkomsten om het project zoveel mogelijk bekend te maken in de gemeenschap.

Werving van gelden.

Hoewel de Stichting The Golden Temple of Shri VIshnu, voorheen de Stichting Bharat-Ram, de financiële middelen voor het bouwen van de tempel (mandir) uit de private sfeer heeft verworven, blijven stichtingen die een ideëel doel nastreven kampen met een noodzaak aan financiële middelen. Om de continuïteit van de tempel te waarborgen, evenals het kunnen (blijven) organiseren van religieuze en culturele diensten en evenementen zal de Stichting steun van donateurs en sponsoren moeten inroepen.

Een donateur / sponsor is voor ons iemand die te kennen heeft gegeven financiële middelen aan ons te willen geven. Nieuw aangemelde donateurs krijgen zo snel mogelijk een machtigingsformulier toegestuurd waarop hij / zij een vrijwillige bijdrage kan invullen.

Op georganiseerde bijeenkomsten worden door de Stichting formulieren uitgedeeld die toekomstige donateurs mee krijgen en indien zij een vrijwillige bijdrage willen geven, dit kenbaar maken door het formulier ingevuld terug te sturen.

Tevens zullen er benefit bijeenkomsten worden georganiseerd die bezocht zullen worden door toekomstige sponsoren en donateurs.
Naar verwachting worden er circa 100 donateurs per jaar verwacht.

Structuur van de Stichting en taakverdeling.

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. De bestuursleden hebben geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en het bereiken van de doelstellingen.

Hieronder de opbouw van de taakverdeling van het bestuur.

De Voorzitter is verantwoordelijk voor :
– Continuïteit van de Stichting.
– Aansturing en voortbestaan bestuur.
– Waarborgen missie, visie en strategie.
– Uitwerken beleid en doelstellingen.
– Vergaderingen voorbereiden en voorzitten.
– Het jaarverslag schrijven.
– Representeert de Stichting.

Functieomschrijving Voorzitter :

De Voorzitter is het centrale punt van het bestuur. Samen met de Secretaris draagt de Voorzitter zorg voor de progressie van het bestuur en de Stichting. De Voorzitter is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het bestuur en daarmee met het zorg dragen voor het ingevuld zijn van de bestuursfuncties. De Voorzitter plant de vergaderingen en zit deze voor. Daarnaast zorgt de Voorzitter voor het jaarverslag. Samen met de andere bestuursleden is de Voorzitter verantwoordelijk voor het totale beleid van de Stichting.

De Secretaris is verantwoordelijk voor :

– Notulen.
– Archivering.
– Interne en externe communicatie.
– Organisatiestructuur waarborgen.
– Beleidsmaker.

Functieomschrijving Secretaris :

De Secretaris is verantwoordelijk voor alle taken die van belang zijn voor de organisatie en de structuur van de Stichting. De Secretaris waakt samen met de Voorzitter over het beleid, het voortbestaan en de voortgang van de Stichting The Golden Temple of Shri VIshnu, voorheen de Stichting Bharat-Ram. De Secretaris zorgt ervoor dat de vergaderingen worden vastgelegd in de notulen en dat alle bestanden en documenten die voor de Stichting worden gemaakt zorgvuldig worden bewaard. De Secretaris zorgt dat de interne communicatie binnen het bestuur en met de commissies zoals bijvoorbeeld Gemeentes, goed verloopt. Verder heeft de Secretaris de verantwoordelijkheid over de externe communicatie met niet functie-specifieke contacten.

De Penningmeester is verantwoordelijk voor :

– Beheer financiële middelen.
– Beheer donateurs gegevens.
– Opstellen begrotingen en jaarverslagen.
– Vertegenwoordiger en gemachtigde van de Stichting bij financiële instanties.,

Functieomschrijving Penningmeester :

De Penningmeester zorgt voor de financiële kant van de Stichting. De Penningmeester zorgt ervoor dat de boekhouding op orde is. Daarnaast stelt de Penningmeester begrotingen op, maakt financiële jaarverslagen en zorgt voor het financiële verkeer, zoals het incasseren van
donaties en het betalen van projecten. De Penningmeester is vertegenwoordiger en gemachtigde van de Stichting bij de ING Bank. Samen met de Secretaris zorgt de Penningmeester voor het donateursbeleid en de communicatie met de donateurs.

 

Raad van Toezicht.

Naast het bestuur is er een Raad van Toezicht die het functioneren van het bestuur controleert. De Raad van Toezicht bestaat nu uit één lid. De Raad van Toezicht bestaan uit één persoon.

Naast het toezicht op het functioneren van het bestuur, accordeert de Voorzitter van de Raad van Toezicht alle betalingen die worden uitgevoerd door de Penningmeester. De Voorzitter van de Raad van Toezicht is bij elke bestuursvergadering aanwezig.

Beheer.